Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kuopion Seudun Kultaiset ry:n säännöt

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

 

Yhdistyksen nimi on Kuopion Seudun Kultaiset ry, joka on Kultainen Rengas - Golden RIng ry:n jäsenyhdistys. Kotipaikka on Kuopio ja kieli suomi. Toiminta-alueena on Itä-Suomen lääni.

 

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

    

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kultaistennoutajien kasvatusta, rodun tunnetuksi tekemistä sekä monipuolista harrastusta rodun parissa alueellaan. Tätä toteutetaan antamalla opastusta ja neuvontaa rodusta kiinnostuneille sekä järjestämällä koulutusta, kursseja, kokeita, kilpailuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.

 

3 § VAROJEN HANKINTA

 

Varoja toimintansa tukemiseen yhdistys saa Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n hallitukselta tarpeen mukaan. Yhdistys ei peri jäsenmaksua. Toimintansa tukemiseen yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan erilaisia koiratapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia ja juhlia.

4 § JÄSENYHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n jäsen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen jäsensihteerille, jonka jälkeen yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyden.

5 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä seuraavilla perusteilla:
1) jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti
2) jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai –rikkomuksesta, tai on määrätty eläintenpitokieltoon
3) jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa
4) jäsen rikkoo Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n sääntöjä vastaan, eroaa siitä tai on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi. Yhdistyksellä on oikeus ilmoittaa hallituksen päätöksellä erotetun jäsenen henkilöllisyys ja erottamisen syyt Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallitukselle.

6 § YHDISTYKSEN TILI- JA TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

7 § KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen kokoukseen: kevätkokoukseen helmi- maaliskuussa ja syyskokoukseen marras-joulukuussa. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen internet- sivuilla ja/tai Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n lehdessä viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa ( 1 / 10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin varsinaisista kokouksista on määrätty.

8 § KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
3) hyväksytään kokouksen esityslista
4) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille
6) käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
7) käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta
8) muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

9 § SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
3) hyväksytään kokouksen esityslista
4) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
6) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 7) asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat
8) valitaan edustajat kenneljärjestöihin
9) käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
10) käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta
11) muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

10 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä – kuusi varsinaista jäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuosittain valitaan kaksi – kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet (kolme) arvalla. Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin ja tiedottajan. Varapuheenjohtaja on valittava hallituksen keskuudesta. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen ollessa paikalla. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle tarpeen mukaan. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokousta johtaa varapuheenjohtaja.

11 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai hallituksen erikseen määräämällä henkilöllä, kullakin yksin. Rahastonhoitajalla on yksinään nimenkirjoitusoikeus.

12 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistys on Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n jäsen.
Yhditys voi olla myös Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubbenr.f:n, Pohjois-Savon kennelpiiri r.y:n sekä muiden kennelyhdistysten jäsen.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut. Sääntöjen muutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n hallituksella.

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on varsinainen kokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava 3/4-osaa annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:lle.

 

15 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain, Kultainen Rengas - Golden Ring r.y:n sekä Suomen Kennelliitto r.y. - Finska Kennelklubben r.f:n sääntöjä ja määräyksiä.